Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 juni 2015
gepubliceerd op 18 juni 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029287
pub.
18/06/2015
prom.
10/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 183 en volgende, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Christian NOIRET, Adjunct-Directeur-generaal, wordt aangesteld tot werkend voorzitter van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Mevr. Colette DUPONT, Adjunct-Directeur-generaal, wordt aangesteld tot eerste plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 3.De heer Stéphane DELATTE, Attaché, wordt aangesteld tot werkende secretaris van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 4.De heer Nicolas LIJNEN, Attaché, wordt aangesteld tot eerste plaatsvervangende secretaris van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 5.Mevr. Muriel SZABO, Attachée, wordt aangesteld tot tweede plaatsvervangende secretaris van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 6.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 10 juni 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT

^