Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 januari 2015
gepubliceerd op 11 februari 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het overlegplatform bedoeld in artikel 51 van de vierde beheersovereenkomst van de RTBF 2013-2017

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029023
pub.
11/02/2015
prom.
07/01/2015
ELI
eli/besluit/2015/01/07/2015029023/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JANUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het overlegplatform bedoeld in artikel 51 van de vierde beheersovereenkomst van de RTBF 2013-2017


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en, inzonderheid, op artikel 9, tweede lid;

Gelet op het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (R.T.B.F.);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 10 december 2014 tot goedkeuring van het eerste aanhangsel bij de vierde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2013-2017;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Media, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een overlegplatform opgericht tussen de « Radio de Télévision Belge de la Communauté française », het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de verschillende audiovisuele sectoren en sectoren van de cultuur, de jeugd, de opvoeding tot de media en het onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel.

Dit platform wordt gezamenlijk voorgezeten door de administrateur-generaal van de « Radio de Télévision Belge de la Communauté française » en de Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die het secretariaat waarneemt.

Art. 2.Het overlegplatform bedoeld in artikel 1 is een forum voor de uitwisseling van informatie, discussie, overleg over het beleid of de projecten die gevoerd moeten worden.

Ze geeft de voorrang aan een inclusieve en globale benadering en werkt in de logica van concrete projecten zonder de autonomie en de uitgevers- en redactionele onafhankelijkheid van de RTBF aan te tasten.

Art. 3.De samenstelling van het overlegplatform bedoeld in artikel 1 wordt bepaald als volgt : 1° de « Radio de Télévision Belge de la Communauté française », vertegenwoordigd door de administrateur-generaal en door de medewerkers die hij aanstelt;2° de Franse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;3° de audiovisuele sectoren en de sectoren van de cultuur en de jeugd, vertegenwoordigd : a) door de administrateur-generaal van Cultuur of zijn vertegenwoordiger;b) door de medewerkers aangesteld door de Secretaris-generaal, in overleg met de betrokken administrateurs-generaal, van het Ministerie van de Franse Gemeenschap in functie van de punten die op de agenda staan;c) een lid van het overlegcomité voor de podiumkunsten aangesteld onder de leden, een lid van het Overlegcomité van het Centrum voor de Film aangesteld onder de leden, een lid van de Raad voor het Boek aangesteld onder de leden, een lid van de Hoge Raad voor de permanente opvoeding aangesteld onder de leden, een lid van de Commissie voor de culturele centra aangesteld onder de leden, een lid van de Jeugdraad aangesteld onder de leden;d) bovendien, in functie van de punten die op de agenda staan, kunnen de medevoorzitters de andere adviesinstanties van de culturele sector uitnodigen die niet ambtshalve vertegenwoordigd zijn binnen het platform.Hoogstens zes vertegenwoordigers mogen uitgenodigd worden; 4° de sector van de opvoeding tot de media, vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Hoge Raad voor de opvoeding tot de media of zijn vertegenwoordiger;5° de sector van het onderwijs, vertegenwoordigd door de administrateur-generaal van het onderwijs en door de medewerkers aangesteld door de Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap in functie van de punten die op de agenda staan.

Art. 4.Het overlegplatform zal ten minste twee keer per jaar bijeenkomen en, op aanvraag van ten minste tweederde van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 3, 3°, c), met ten hoogste twee keer per jaar voor deze bijkomende aanvragen.

Art. 5.Het overlegplatform stelt een huishoudelijk reglement op dat de aanwezigheidsquorums en het nemen van beslissingen nader bepaalt.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 7 januari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^