Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 september 2014
gepubliceerd op 16 oktober 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets " (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029542
pub.
16/10/2014
prom.
03/09/2014
ELI
eli/besluit/2014/09/03/2014029542/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (SePAC)" (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 71;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (SePAC)" (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de omzendbrief van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 tot vaststelling van de procedures betreffende de werking van de Kabinetten van de Ministers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 september 2014;

Op de voordracht van de Minister-president, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, dient onder « Dienst » te worden verstaan, het Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten, zoals bepaald bij artikel 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De bedragen bedoeld bij dit besluit dekken het geheel van de uitgave en worden verstaan buiten de belasting op de toegevoegde waarde.

Art. 3.De bepalingen die hierna volgen hebben niet tot gevolg dat de primaire ordonnateur ontheven wordt van de bevoegdheid tot vastleggen, goedkeuren en ordonnanceren van alle uitgaven bedoeld bij dit besluit.

Onverminderd het eerste lid, worden de bevoegdheidsdelegaties inzake vastlegging opgeschort zodra het bedrag van de met toepassing van dit besluit vastgelegde uitgaven 75 % van de kredieten bepaald voor de betrokken basisallocatie bereikt. De opschorting kan worden opgeheven mits de voorafgaande toestemming van de primaire ordonnateur.

Het tweede lid is echter niet van toepassing op de vaste uitgaven.

Art. 4.Delegatie wordt verleend aan de titularissen van de volgende ambten, tot beloop van de bedragen die naast deze worden vermeld, om elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren, die aan te rekenen is op de basisallocaties van de klassen 12 en 74 van activiteitenprogramma 52 van organisatie-afdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap : - Secretaris van de Regering 31.000 euro - Directeur van de Dienst 8.500 euro.

Art. 5.Delegatie wordt verleend aan de Directeur van de Dienst, om elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren die aan te rekenen is op de basisallocaties van de klasse 11 van de activiteitenprogramma's 51 en 50 van organisatie-afdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap.

Art. 6.Delegatie wordt verleend aan de directeur van de Dienst, om elke uitgave goed te keuren en te ordonnanceren betreffende de bezoldigingen en toelagen van het personeel van de Kabinetten van de Ministers en de Cellen van de Regering, door de primaire ordonnateur vastgelegd, ten laste van de kredieten uitgetrokken op : - de basisallocaties 11 en 12.06 van de programma's 02.21 en 02.31, 02.22 en 02.32, 02.23 en 02.33, 02.24 en 02.34, 02.25 en 02.35, 02.26 en 02.36, 02.27 en 02.37; - de basisallocaties 11 van de programma's 60 en 61 van organisatie-afdeling 10; - basisallocatie 11.01 van programma 80 van organisatie-afdeling 11; - basisallocatie 11.01 van programma 81 van organisatie-afdeling 11; - basisallocatie 11.01 van programma 90 van organisatie-afdeling 11; - basisallocatie 11.06 van programma 50 van organisatie-afdeling 11 van titel I van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap.

Art. 7.Als de Directeur van de Dienst afwezig of verhinderd is, worden de delegaties waarmee hij bekleed is, tenzij anders wordt bepaald, gedurende de afwezigheid of de verhindering toegekend aan de ambtenaar van de Dienst die titularis is van de betrekking die op het vlak van de aansprakelijkheid binnen de Dienst de hoogste waarde heeft.

Art. 8.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (SePAC)" (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 juli 2014.

Art. 10.De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Sport, R. COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^