Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 20 september 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het schooljaar 2010-2011, van een afwijking van verscheidene normen in het secundair onderwijs - CECS Henri Dunant te Marchienne-au Pont

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029500
pub.
20/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011029500/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het schooljaar 2010-2011, van een afwijking van verscheidene normen in het secundair onderwijs - CECS Henri Dunant te Marchienne-au Pont


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 5quater, § 2, 19, 22, § 1, 5e tot 10e lid;

Gelet op het positief advies van de Algemene overlegraad voor secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 augustus 2011;

Overwegende dat het noodzakelijk is sommige opties, sommige graden en sommige studiejaren te behouden teneinde een onderwijsaanbod te bieden per karakter en dat er geen concurrentie bestaat tussen de instellingen van hetzelfde karakter voor die opties, graden of studiejaren;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 5quater, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt het CECS Henri Dunant, gelegen te 6030 Marchienne-au-Pont, rue Vandervelde 28, toegelaten het 7e beroepsjaar « Zorgkundige » voor een duur van vijf opeenvolgende schooljaren vanaf het schooljaar 2010-2011 te organiseren in de lokalen van het CECS La Garenne, gelegen te 6000 Charleroi, rue de Lodelinsart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^