Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 20 september 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van 27 oktober 1997 en 8 november 2001 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen, gewijzigd bij het besluit van 15 juli 2005

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029498
pub.
20/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011029498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van 27 oktober 1997 en 8 november 2001 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen sluiten houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen, gewijzigd bij het besluit van 15 juli 2005


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 2, 2e lid, van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van 27 oktober 1997 en van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen sluiten houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen sluiten houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 juni 2011;

Gelet op het advies nr. 49.934/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2011 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De volgende paragraaf wordt toegevoegd in artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van 27 oktober 1997 en 8 november 2001 : « § 3. De schoolbevolking die in aanmerking genomen wordt voor een nieuwbouw of voor de aankoop van een gebouw voor de opening van een nieuwe inrichting is de bevolking beoogd door de Inrichtende Macht op het moment van de aanvraag om subsidie of, voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap, van de beslissing om oprichting van een inrichting. De bevoegde Dienst voor Schoolinfrastructuren dient vóór het onderzoek van de aanvraag een advies in betreffende het schoolbevolkingsaantal voorgesteld door de Inrichtende macht en, in voorkomend geval, stelt een alternatief aantal of de weigering van de aanvraag voor. De inrichting moet van bij de oprichting beantwoorden aan de van kracht zijnde programmatie- en rationalisatienormen. »

Art. 2.Artikel 7, § 1, 2e lid, b) van hetzelfde besluit wordt geschrapt.

Art. 3.Artikel 1, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen sluiten houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen wordt als volgt gewijzigd : De vermelding « De heer Bernard QUENON » wordt vervangen door « De heer Marc VARKAS »; « De heer Marcel LAMBIOTTE » wordt vervangen door « De heer André BALON ».

Artikel 1, b) wordt geschrapt.

Artikel 1, c), dat b) geworden is, wordt als volgt gewijzigd : De vermelding « De heer Maxime REUBSAET » wordt vervangen door « De heer Pierre ERCOLINI »; « De heer Jean STEENSELS » wordt vervangen door « De heer Didier LETURCQ »; « De heer Stéphane SANDERS » wordt vervangen door « De heer Mario DE SCHEPPER ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Minister van Kind, Wetenschappelijk Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^