Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2011
gepubliceerd op 01 juni 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029307
pub.
01/06/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/07/2011029307/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 68;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999, 13 november 2000, 10 februari 2006, 10 november 2006 en 30 april 2009;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Sectorcomité IX van 8 februari 2011;

Gelet op het overleg van 9 februari 2011 met de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau, overeenkomstig artikel 32 van het decreet van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/06/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten aan het leven van de universitaire instellingen en tot instelling van de deelneming van de studenten aan het leven van de gemeenschap sluiten tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten aan het leven van de universitaire instellingen en tot instelling van de deelneming van de studenten aan het leven van de gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 49.274/2 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 38 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2006, worden de woorden « 1 april » vervangen door de woorden « tussen 15 maart en 1 april ».

Art. 2.In artikel 43 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd, worden de woorden « 15 mei » vervangen door de woorden « 31 mei ».

Art. 3.In artikel 51, tweede lid, van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd, worden de woorden in de Franse tekst « la Ministre » vervangen door de woorden « le Ministre ».

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 maart 2011.

Art. 5.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

^