Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 november 2010
gepubliceerd op 25 januari 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029007
pub.
25/01/2011
prom.
25/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/25/2011029007/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), artikel 34undecies § 5;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement van het College van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 2010.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^