Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2010
gepubliceerd op 30 maart 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029180
pub.
30/03/2010
prom.
11/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 92 en 93;

Gelet op het besluit van de Regering van de franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008;

Overwegende dat de ontslagnemende voorzitters en secretarissen vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Philippe Laurent wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van beroep.

Mevrouw Laurence Taminiaux wordt benoemd tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

De heer Jean-Pierre Collin wordt benoemd tot tweede plaatsvervangendvoorzitter van de Raad van beroep.

Art. 2.Het secretariaat van de Raad van beroep wordt waargenomen door twee ambtenaren van de Algemene directie gesubsidieerd onderwijspersoneel.

Art. 3.De artikelen 2 en 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra worden opgeheven.

Art. 4.De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 11 februari 2010.

De Minister van Kinderwelzijn, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^