Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 oktober 2009
gepubliceerd op 21 december 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029908
pub.
21/12/2009
prom.
30/10/2009
ELI
eli/besluit/2009/10/30/2009029908/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OKTOBER 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 17 maart 1997 tot vaststelling van het statuut van de commissarissen bij de hogescholen;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen;

Op de voordracht van de Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 oktober 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

^