Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 april 2009
gepubliceerd op 25 juni 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029336
pub.
25/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009029336/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op artikel 43, 1e lid, 1°, zoals gewijzigd bij de decreten van 26 april 1999 en 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs;

Gelet op de voorstellen ontvangen door de Algemene Overlegraad voor het Secundair Onderwijs bijeengekomen op 18 december 2008;

Gelet op het overlegprotocol van het overlegcomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra van 20 februari 2009;

Gelet op het advies 46.139/2 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2009, bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister, belast met het Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een artikel 7bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs, zoals gewijzigd : «

Art. 7bis.De bijlage IIIbis bestaat uit : - een tabel voor de omzetting van 7e aanvullende jaren zoals bepaald in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren in gegroepeerde basisopties van 7e kwalificatiejaren van het technisch en beroepsonderwijs zoals bepaald in bijlage II van dit besluit; - een tabel voor de omzetting van gegroepeerde basisopties gebonden aan de aanneming van nieuwe opleidingsprofielen.

De omzettingen bedoeld in het vorige lid hebben een verplicht karakter op de datum vermeld in bijlage IIIbis. Wanneer een omzetting een graad betreft, gebeurt die jaar per jaar binnen de graad.

De omzettingen bedoeld in dit artikel zijn geen oprichtingen van nieuwe opties. Deze vereisen geen nieuw toelatingsdossier voor subsidies ».

Art. 2.Een artikel 14bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap : «

Art. 14bis.In de derde graad van het technisch kwalificatieonderwijs wordt de gegroepeerde optie « Opticien R2 », georganiseerd in twee schooljaren, vanaf 1 september 2009 jaar per jaar omgezet in de gegroepeerde optie « Optica R2 » opgenomen in bijlage II, aangevuld met een 7e Kwalificatietechnisch « Opticien » zonder onderworpen te worden aan de regels vastgesteld door de artikelen 24 en 25 van voornoemd decreet van 29 juli 1992 en de artikelen 24, 1° en 27 van voornoemd besluit van de Executieve van 15 maart 1993.

Voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 worden de instellingen die respectievelijk in 2008-2009 en 2009-2010 het 6e jaar Kwalificatietechnisch « Opticien R2 » georganiseerd hebben, toegelaten het 7e jaar Kwalificatietechnisch « Opticien » te organiseren en dit zonder onderwerping aan de regels bepaald bij de artikelen 24 en 25 van voornoemd decreet van 29 juli 1992 en de artikelen 24, 1° en 27 van voornoemd besluit van de Executieve van 15 maart 1993.

De omzettingen bedoeld in dit artikel zijn geen oprichtingen van nieuwe opties. Deze vereisen geen nieuw toelatingsdossier voor subsidies ».

Art. 3.Een artikel 14ter, luidend als volgt, wordt ingevoegd in voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap : «

Art. 14ter.Voor het schooljaar 2009-2010 worden de inrichtingen die in 2008-2009 het 7e jaar Beroepsonderwijs B « Aanvulling voor gezondheidsopvoeding » georganiseerd hebben, toegelaten dit om te zetten in een 7e jaar Beroepsonderwijs B « Hulpverzorger ».

De omzetting bedoeld in dit artikel is geen oprichting van nieuwe optie. Deze vereist geen nieuw toelatingsdossier voor subsidies. »

Art. 4.Bijlage I van voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 wordt als volgt gewijzigd : Sector 9. Toegepaste wetenschappen 2e graad DT De woorden « 91. Informatica » worden toegevoegd na de woorden « 91.

Biotechniek ».

Art. 5.Bijlage II van voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 wordt als volgt gewijzigd : Sector 1. Landbouwkunde 3e graad Beroepsonderwijs De woorden « 11 D3 B Viskweker-aquaculteur producties in dierlijke aquacultuur » worden toegevoegd na de woorden « 13 D3 B Geschoold bosbouwwerkman ».

Sector 2. Industrie 3e graad beroepsonderwijs De woorden « 26 D3 B Technicus park-, tuin- en groenvoorzieningen » en « 23 D3 B Fietsmecanicien » worden toegevoegd na de woorden « 22 D3 B Assistent computer- en netwerkonderhoud R2 ».

Sector 2. Industrie 7e jaar technisch onderwijs De woorden « 25 7 TK Technicus wagenonderhoud en -diagnose » en « 25 7 TK Motortechnicus L » worden toegevoegd na de woorden « 22 7 TK Technicus telecommunicatie S-O ».

Sector 2. Industrie 7e jaar beroepsonderwijs De woorden « 27 7 BB Gespecialiseerd carrossier L » worden toegevoegd na de woorden « 25 7 BB Mechanicus dieselmotoren en hydraulische toestellen S-O ».

Sector 3. Bouw 7e jaar beroepsonderwijs De woorden « 31 7 BB PVC en ALU schrijnwerker S-O », « 31 7 BB Keukeninstallateur S-O », « 33 7 BB werkman renovatie, restauratie en onderhoud van het gebouw S-O » en « 31 7 BB Parketlegger S-O » worden toegevoegd na de woorden « 31 7 BB Restaurateur-stoffeerder voor zetels S-O ».

Sector 4. Hotellerie - voeding 3e graad beroepsonderwijs De woorden « 41 D3 P Polyvalent restaurantmedewerker » worden vervangen door de woorden « 41 D3 P Kok grootkeuken ».

Sector 4. Hotellerie - voeding 7e jaar beroepsonderwijs De woorden « 41 7 BB Gemeenschapskok S-O » worden geschrapt.

De woorden « 41 7 BB Chokolademaker-ijsmaker-suikerbakker S-O » worden vervangen door de woorden « 43 7 BB Chokolademaker-suikerbakker-ijsmaker S-O ».

De woorden « 41 7 BB Kok grootkeuken S-O », « 41 7 BB teamverantwoordelijke voor restaurantketens S-O » worden toegevoegd na de woorden « 41 7 BB Traiteur-organisator van banketten S-O ».

Sector 5. Kleding en textiel 7e jaar beroepsonderwijs De woorden « 52 7 BB Polyvalente medewerker in de confectie van scène- of spektakelkleding S-O » worden toegevoegd na de woorden « 52 7 BB Kleermaker ».

Sector 8. Dienstverlening aan personen 3e graad beroepsonderwijs De woorden « 81 D3 B Gezins- en gezondheidshelper » worden vervangen door de woorden « 81 D3 B Gezinshelper ».

Sector 8. Dienstverlening aan personen 7e jaar beroepsonderwijs De woorden « 82 7 BB Hulpverzorger S-O » worden toegevoegd na de woorden « 82 7 BB Medisch-sociaal beambte S-O ».

Sector 9. Toegepaste wetenschappen 3e graad Technisch onderwijs De woorden « 92 D3 TK Opticien R2 » worden vervangen door de woorden « 92 D3 TK Optiek R2 ».

De woorden « 91 D3 TK Technicus in verbanden-orthesen-prothesen-orthopedische schoenen » worden toegevoegd na de woorden « 93 D3 TK Technicus chemische industrieën ».

Sector 9. Toegepaste wetenschappen 7e jaar Technisch onderwijs De woorden « 92 7 TK Opticien L » worden toegevoegd na de woorden « 92 7 TK Tandprothesist L ».

Art. 6.Bijlage III van voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 wordt als volgt gewijzigd : Sector 4. Hotellerie - voeding 7e jaar kwalificerend beroepsonderwijs De woorden :

4

7 BB chokolademaker-ijsmaker-suikerbakker L

<-

7 BB Broodbakkerij, Banketbakkerij - Chokoladebewerking - IJsbereiding

4

7 BB chokolademaker-ijsmaker-suikerbakker L

<-

7 BB Suikerbakkerij - IJsbereiding - verfijnde Banketbakkerij

4

7 BB chokolademaker-ijsmaker-suikerbakker L

<-

7 TK Restaurantbanketbakkerij - Chokoladebewerking - Suikerbakkerij - IJsbereiding


Worden vervangen door de woorden :

4

7 BB chokolademaker-suikerbakker-ijsmaker L

<-

7 BB Broodbakkerij, Banketbakkerij - Chokoladebewerking - IJsbereiding

4

7 BB chokolademaker-suikerbakker-ijsmaker L

<-

7 BB Suikerbakkerij - IJsbereiding - verfijnde Banketbakkerij

4

7 BB chokolademaker-ijsmaker-suikerbakker L

<-

7 TK Restaurantbanketbakkerij - Chokoladebewerking - Suikerbakkerij - IJsbereiding


Art. 7.Een bijlage IIIbis wordt ingevoegd in voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 9.De Minister van Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs, C. DUPONT

^