Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 april 2009
gepubliceerd op 25 juni 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2009-2010

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029335
pub.
25/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009029335/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2009-2010


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 8, 1e lid, vervangen bij het decreet van 13 juli 1998 en gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006;

Gelet op het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 14, 1e lid, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op artikel 120, 1e lid, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 7 oktober 2008 van het Onderhandelingscomité van sector IX Onderwijs, van het Comité voor plaatselijke en provinciale diensten - afdeling II en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 7 oktober 2008 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies nr. 45.803/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 21 januari 2009, op basis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs met volledig en alternerend leerplan.

Art. 2.Het aantal schooldagen wordt vastgelegd op 183 dagen voor het schooljaar 2009-2010.

Art. 3.De eerste schooldag wordt vastgelegd op dinsdag 1 september 2009 voor het schooljaar 2009-2010.

Art. 4.De vakantie en verlofdagen worden als volgt vastgelegd voor het schooljaar 2009-2010 : 1° Herfstvakantie : van maandag 2 november 2009 tot en met vrijdag 6 november 2009;2° Herdenking 11 november : woensdag 11 november 2009;3° Wintervakantie : van maandag 21 december 2009 tot en met vrijdag 1 januari 2010;4° Winterverlof : van maandag 15 februari 2010 tot en met vrijdag 19 februari 2010;5° Lentevakantie : van maandag 5 april 2010 tot en met vrijdag 16 april 2010;6° Hemelvaart : donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2010;7° Pinksteren : maandag 24 mei 2010.

Art. 5.De zomervakantie begint op donderdag 1 juli 2010.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met het Leerplichtonderwijs, C. DUPONT

^