Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 april 2009
gepubliceerd op 18 juni 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029333
pub.
18/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009029333/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, inzonderheid op artikel 47, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 23 januari 2009;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Kind, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen, gewijzigd op 17 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt a), 1°, worden de woorden : « plus 0,25 psycholoog » toegevoegd;b) in punt a), 2°, worden de woorden : « plus 0,25 psycholoog » toegevoegd;c) in punt b), 4°, worden de woorden « 0,25 psycholoog per 45 situaties;met een maximum van 1 voor de toepassing van deze norm; » vervangen door de worden : « 0,25 psycholoog per 45 situaties tot 180 situaties »; d) in punt b), wordt een 6° ingevoegd, luidend als volgt : « 6° : 0,25 psycholoog per 100 situaties boven de 180 situaties ».

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit, in punt 1°, wordt een streepje toegevoegd, luidend als volgt : « - 0,25 psycholoog. »

Art. 3.In artikel 11, in punt 1°, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : « dit zijn 4,25 voltijdse equivalenten ».

Art. 4.De Minister bevoegd voor de jeugd wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2009.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kind, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

^