Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 16 december 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029630
pub.
16/12/2008
prom.
22/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films » (Filmselectiecommissie)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 2005 houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films » (Filmselectiecommissie);

Overwegende dat het moeilijk is om nieuwe leden binnen de gestelde termijnen aan te werven om de zitting van oktober-november 2008 te organiseren;

Overwegende dat de Filmselectiecommissie haar collegiale vergaderingen vanaf 22 oktober 2008 moet organiseren om de continuïteit van de dienst te verzekeren;

Overwegende dat het mandaat van een werkend lid en van vijf plaatstvervangende leden bijgevolg uitzonderlijk moet verlengd worden voor deze opdracht;

Overwegende dat één van de vier plaatsvervangende leden van de reserve dan ook dient te worden aangesteld om het vervolg van de werkzaamheden van de Filmselectiecommissie te verzekeren en om de vergaderingen van de zitting van oktober-november 2008 te organiseren, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van Mevr. Catherine Montondo, alsook dat van de heren Vincent Lannoo, Vincent Tavier, Hughes Lepaige, Vincent Jakubowicz en Dick Tomasovic die aangesteld werden bij het besluit van 15 december 2005 houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films » (Filmselectiecommissie), dat op 24 oktober 2005 in werking is getreden, wordt tot 21 november 2008 verlengd.

Art. 2.De heer Yvan Flasse wordt tot plaatsvervangend lid van de Filmselectiecommissie aangesteld voor de zitting van oktober-november 2008.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 25 oktober 2008.

Brussel, 22 oktober 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Audiovisuele Sector, Mevr. F. LAANAN

^