Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2006 pub. 16/12/2008 numac 2008001010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008003502 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008010004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, dat in werking treedt op 1 januari 2009, is de heer Steffens, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie. Bij koninklijke - is de heer Vanschuytbroeck, Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008010005 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Deckers, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpla Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 7 (...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008013373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008013399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008013447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008013453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008013465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de vervoersactiviteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008013612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Arnaud Minisini, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 december 2008, op eigen verzoek, in dezelfde hoedanigheid overgepl Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008031641 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest **** eretekens aan de personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 wordt toegekend aan : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis 2**** klasse : Mevr. **** ****, Voor 25 jaar dienst De **** Medaille 1**** klasse : Mevr. **** **** **** ****, ****; (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008010003 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204382 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2008

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008018376 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 180.077 van de Raad van State van 25 februari 2008 vernietigt het artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 juli 2007 tot vastlegging van de te gebruiken methodes voor de viro-inactivatie va

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008204549 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 oktober 2008 in zake de Belgische Staat tegen Walter Van Proeyen en tegen de nv « Dexia Bank België », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Schendt artikel 132 van het Wetboek der successierechten, samen gelezen met de artikelen 126, 128(...)

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204511 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende totale vrijstelling van de betaling van het kijk- en luistergeld ten gunste van de weduwen van de oorlog 1940-1945 type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps" type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204513 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leraars op de dienst voor afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd de dienst BE PREMIUM langs analoge weg van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 te verdelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd de radiodienst BRF op blok T-DAB 12B langs digitale weg te verdelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Kinderwelzijn. - Erkenningscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 2008 wordt Mevr. Anne Duwez benoemd tot plaatsvervangend lid van de erkenningscommissie ter vervanging van de heer Sylvain Mul type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008029631 bron ministerie van de franse gemeenschap Adjunct-directeur van de « Ecole nationale supérieure des Arts visuels La Cambre ». - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2008 wordt de heer Jean-Luc Metten, geboren op 11 september 1949 te Namen, tot type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2003 pub. 16/12/2008 numac 2008029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008031628 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/908 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van artikel 6, 1°, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de camping-caravaning

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008031640 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008031642 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/07/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008031627 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/693 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van punt 7.4.5.2. van bijlage 1 van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het verkrijgen van het veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 1 januari 1991 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging die specifiek zijn voor deze logiesverstrekkende inrichtingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 64 betreffende de overdracht van verloven van 2008 en de toekenning van sommige verloven in 2009 type omzendbrief prom. 27/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204381 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008018372 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marius Lox en Paula De Coster, beiden wonende te 3010 Kes Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 september 2008. Deze zaak is in(...) type bericht prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008018371 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Frans De Brabandere en Roos Demeulemeester, die beiden wo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2008. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008204557 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij vonnis van 23 oktober 2008 in zake de minister van Financiën en de procureur des Konings tegen Jean-Claude Marechal, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schenden de artikelen 395, 396 en 399 van de gewone wet van 16 juli 1993 en artikel 263 van het k(...) type bericht prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008204568 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 22 oktober 2008 in zake respectievelijk Wolfgang Verraes en Lieven Peelaers tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van he « Schendt artikel 366 WIB 1992 (zoals van toepassing vóór de wijziging door artikel 24 van de wet v(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008001026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 28 mei 2008, wordt de vergunning tot het o De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : toezicht op en beschermi(...) type vergunning prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008001037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 1 december 2008 wordt de vergunning tot het organiseren v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : toezicht op en(...) type vergunning prom. 09/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008003496 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen

erratum

type erratum prom. 08/11/2007 pub. 16/12/2008 numac 2008029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de weddeschalen van sommige selectie- en bevorderingsambten. - Erratum

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2008 houdende wijziging van het besluit van de Reger

document

type document prom. -- pub. 16/12/2008 numac 2008001039 bron fedasil - federale agentschap voor opvang van asielzoekers Europees Vluchtelingenfonds. - 2e Projectoproep 2008. - Programma 2008-2013. - Verlenging van de deadline voor de indiening van de projecten : 31 januari 2009 Inleiding Het Europees Vluchtelingenfonds geeft lidstaten de kans om projecte(...) De acties in het kader van het EVF hebben betrekking tot : - de procedures voor de erkenning van(...) type document prom. 08/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008011543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
^