Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 oktober 2008
gepubliceerd op 16 december 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029622
pub.
16/12/2008
prom.
29/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op artikel 79;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor Hogescholen en de Hoge Raden voor Hogescholen, inzonderheid op de artikelen 18sexies en 18septies ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen, zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, tweede lid, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen, zoals gewijzigd, worden de woorden « de heer Christian Ost » vervangen door de woorden « Mevr. Brigitte Chanoine ».

Art. 2.In artikel 12, eerste lid, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen, zoals gewijzigd, worden de woorden « de heer Paul Gauthy » vervangen door de woorden « Mevr. Anne Giacomelli ».

Art. 3.In artikel 14, eerste lid, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen, zoals gewijzigd, worden de woorden « de heer Jean Devillers » vervangen door de woorden « Mevr.

Marylène Pierret ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 29 oktober 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^