Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 september 2008
gepubliceerd op 31 oktober 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, zoals gewijzigd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029548
pub.
31/10/2008
prom.
05/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/05/2008029548/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, zoals gewijzigd


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4, 3);

Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 1976 en de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 1995, 25 maart 1996, 21 december 1998, 5 mei 1999 en 18 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 juli 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2008;

Op de voordracht van de Minister van de Audiovisuele sector;

Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Artikel 20, 3° wordt aangevuld als volgt : « De korte films voorgesteld in digitaal formaat JPEG2000, SMPTE 2048 x 1080 of hogere normen, moeten ten minste dezelfde duur hebben als deze bepaald voor de 35 mm of 16 mm formaten. »

Art. 2.In artikel 23,§ 2, worden de woorden « of voor de films met dezelfde duur op digitale drager JPEG2000, SMPTE 2048x1080 of hogere normen » ingevoegd tussen de woorden « voor de films van 1600 meter en meer (in 35 mm) » en « : wordt de toelage vastgesteld ».

Art. 3.In artikel 23, § 3, wordt de eerste zin aangevuld als volgt : « of voor de films met dezelfde duur op digitale drager JPEG2000, SMPTE 2048x1080 of hogere normen ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van de Audiovisuele sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 september 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur en de Audiovisuele sector, Mevr. F. LAANAN

^