Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 mei 2008
gepubliceerd op 09 juli 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029336
pub.
09/07/2008
prom.
09/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 242;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2002 en 13 juni 2003;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en de groeperingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten die de huidige leden van de raad van Beroep uitoefenen ten einde gekomen zijn en de samenstelling ervan dus moet worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Vice-Presidente en Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008;

Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, hierna « de Raad van beroep » worden benoemd : - Als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de inrichtende machten in het confessioneel vrij onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Henri Funck wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van beroep.

De heer H.E. Batistoni wordt benoemd tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

Mevr. C. Rampelbergs wordt benoemd tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

Art. 3.De heer Jan Michiels, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt benoemd tot secretaris van de Raad van beroep.

Mevr. Françoise Jacobs, assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt benoemd tot adjunct-secretaris van de Raad van beroep.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2002 en 13 juni 2003 wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister bevoegd voor het Hoger onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Vice-President en Minister van Begroting, Sport en Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Vice-Presidente en Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internatonale betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^