Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 juni 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029163
pub.
07/08/2007
prom.
07/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, inzonderheid op artikel 5bis, ingevoegd bij de wet van 8 februari 1974 en gewijzigd bij de wet van 27 februari 1986;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de commissie opgericht door artikel 2 van de wet van 8 februari 1974, inzonderheid op artikel 2 vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1999, 13 september 2001, 18 Maart 2002, 2 april 2004 en 21 november 2006;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie en van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 worden de woorden "de heer José Colson" vervangen door de woorden "de heer Guy LEVACQ".

Art. 2.De Minister-Presidente tot wier bevoegdheden het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 7 juni 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^