Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 juni 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 houdende aanwijzing van de leden van de « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029158
pub.
07/08/2007
prom.
07/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 houdende aanwijzing van de leden van de « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion » (Commissie voor de toelating tot het onderwijzen via taalbad)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2003 houdende algemene bepalingen inzake onderwijs via taalbad en verschillende maatregelen inzake onderwijs, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 betreffende de procedure voor het onderzoek van de aanvragen om toelating tot het onderwijzen via taalbad, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 houdende aanwijzing van de leden van de « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion » (Commissie voor de toelating tot het onderwijzen via taalbad), gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2006 en van 6 maart 2007;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, van de Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 houdende aanwijzing van de leden van de « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion » (Commissie voor de toelating tot het onderwijzen via taalbad), onder punt 2°, worden de woorden « de heer José Colson » vervangen door de woorden « de heer Yvan Aufort ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^