Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 juni 2006
gepubliceerd op 27 september 2006

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfsvergoedingen van de leden van de Permanente I.V.R.K.-groep en van het begeleidingscomité van het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006203014
pub.
27/09/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/23/2006203014/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfsvergoedingen van de leden van de Permanente I.V.R.K.-groep (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en van het begeleidingscomité van het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 houdende de oprichting van het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse" en inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 23 juni 2006;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd en van de Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006;

Overwegende dat het bedrag van het presentiegeld bepaald dient te worden alsook dat van de reis- en verblijfskosten om te zorgen voor de goede werking van de Permanente I.V.R.K.-groep en van het begeleidingscomité binnen het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse", Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 10 van het decreet van 12 mei 2004 houdende de oprichting van het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse", wordt het presentiegeld per werkzitting op 25,52 euro vastgesteld.

De reis- en verblijfskosten worden bepaald volgens de nadere regels en verhoudingen bepaald door de reglementering die terzake van toepassing is op de personeelsleden van het ministerie. Te dien einde, worden de leden van de Permanente I.V.R.K.-groep en van het begeleidingscomité gelijkgesteld met de personeelsleden van het ministerie die houder zijn van een graad gerangschikt in rang 12.

De leden van de Permanente I.V.R.K.-groep en van het begeleidingscomité worden ertoe gemachtigd gebruik te maken van hun persoonlijke motorvoertuig voor de verplaatsingen respectief voortvloeiend uit hun deelname aan de vergaderingen van het comité of uit deze van de permanente groep. Zij genieten een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat uitbesteed zou moeten worden door de Franse Gemeenschap indien een openbaar vervoer gebruikt zou geweest zijn. De Franse Gemeenschap staat niet in voor de dekking van de risico's die voortvloeien uit het gebruik door de leden van hun persoonlijk voertuig.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 3.De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd en de Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juni 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

^