Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 december 2004
gepubliceerd op 09 februari 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de "index coût de télévision" voor het jaar 2002

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005200205
pub.
09/02/2005
prom.
03/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/03/2005200205/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de "index coût de télévision" (televisiekosten-index) voor het jaar 2002


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 1989 en het decreet van 19 juli 1991 en inzonderheid op zijn artikel 17, § 1;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1991 tot vaststelling van de verdeling van de inkomsten uit de commerciele reclame ten voordele van de geschreven pers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 3 november 2004;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 2 december 2004;

Overwegende de gemeenschappelijke voordracht van de "RTBF" van 21 februari 2003 en van "RTL-TVi" van 3 maart 2003 de "televisiekosten-index" te doen overeenkomen met de waarde van de gezondheidsindex;

Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheden de Audiovisuele Sector behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 3 december 2004, Besluit :

Artikel 1.Voor het jaar 2002 is de "televisiekosten-index" gelijk aan de gezondheidsindex, namelijk 130 (basis 1989 = 100)

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het werd ondertekend.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid de Gezondheid behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 december 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

^