Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 mei 2005
gepubliceerd op 20 september 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029190
pub.
20/09/2005
prom.
18/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2002 tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het voorstel van de Hoge raad voor hoger kunstonderwijs, gedaan op 18 februari 2005;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs, worden de woorden « Mevr. Chantal Ansciaux » vervangen door de woorden « Mevr.

Françoise Klein ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 18 mei 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, M.-D. SIMONET

^