Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005041309 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand september 2005 is Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,094 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005054319 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Marrant, Louis Marrant, Louis, ongehuwd, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 13 mei 19 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005002097 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is aan de heer Van Den Berghe, Georges, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 oktober 20 Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake vorming op het niveau van de organisaties in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2000, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende vorming op niveau van de ondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een "Sectoraal Vormingsfonds voor de beschutte werkplaatsen" erkend door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022781 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de herwaarderingscoëfficiënt van de invaliditeitsuitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022794 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 191 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 25 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 12/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor de afgifte van de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel van de erkende rijscholen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005202423 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005 wordt de door de « S.A. BM Chimie » aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005, dat op 1 juli 2005 in werki Bij ministeriel besluit van 22 juli 2005, dat op 22 juli 2005 in werking treedt, wordt de heer (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005202443 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 28 juni 2005 wordt de heer Claude Miest, attaché , op 1 april 2005 door verhoging in graad bevorderd tot eerste attaché (rang A5, weddeschaal A5S). Bij ministeriële besluit(...) Bij besluit van de secretaris-generaal van 12 augustus 2005 wordt Mevr. Isabelle Petit op 16 se(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005202453 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 27 juli 2005, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad , wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy et fils uit Sprimont onder de handelsnaam C90 Mon Deze erkenning heeft het nummer W2005/04/01/e. Bij ministerieel besluit van 27 juli 2005, da(...)

decreet

type decreet prom. 20/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 12/05/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005036101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.21 van het programma 24.60. - Begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005003694 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht. De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuri Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van LCH.Clearnet S.A. : http//:www.LCHClearnet.co(...) type bericht prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005018107 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marie Elisabeth Rosseneu, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Roskamstraat 70, Hannelore Ho Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 165.353/VII-34.511. Voor de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005202459 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 augustus 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september Die zaak is ingeschreven onder nummer 3764 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005042009 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005012466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot, FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de inspra(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005018095 bron senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 6, § 2, derde Samenstelling van de Commissie - Benoemingscriteria De commissie bestaat uit zestien leden. Zij (...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005012360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 juli 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgis worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels : 1. als ve(...) type document prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005095132 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 13 september 2005, wordt aan de Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (30871) type document prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005095133 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 13 september 2005, wordt aan de voorzorgsi Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (30872) type document prom. -- pub. 20/09/2005 numac 2005202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 augustus 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer : 1. als verte(...)
^