Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 mei 2005
gepubliceerd op 07 september 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029178
pub.
07/09/2005
prom.
18/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2000 tot oprichting van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs, inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 6;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende wijzigingen worden aan artikel 1 van het besluit van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs aangebracht : a) Punt 4°, d) wordt door de volgende tekst vervangen : « d) Mevr.Patricia Houyoux » b) Punt 4°, j) wordt door de volgende tekst vervangen : « j) De heer Nathanaël Harcq » c) Punt 4°, m) wordt door de volgende tekst vervangen : « m) De heer Frédéric Dussenne » d) Punt 6°, b) wordt door de volgende tekst vervangen : « b) De heer Andréa Copetti » e) Punt 6°, c) wordt door de volgende tekst vervangen : « c) De heer Carlos Crespo » f) Punt 8°, a) wordt door de volgende tekst vervangen : « a) De heer Herbert Meyer » Art.2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 18 mei 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^