Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap type wet prom. 19/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005003673 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 16 april 1965, 26 juli 1965 en 4 september 1973 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen verleend aan de leden der commissies, bevoegd om kennis te nemen van de aanvragen betreffende de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1914-1918 en die van de oorlog 1940-1945 of ermede gelijkgestelden, en tot vaststelling, wat de toepassing van de wetten van 15 maart 1954 en 6 juli 1964. betreft, van de vergoedingen verleend aan de personen opgeroepen voor die commissies of voor de administratieve diensten type koninklijk besluit prom. 10/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005011342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/04/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005011354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de heer Lievens, Marc, met ingang van 1 maart 2006, eervol ontslag verleend uit zijn functies van eerste luitenant bij de Afzonderlijke De heer Lievens, Marc is ertoe gerechtigd met ingang van 1 maart 2006, zijn aanspraken op een rustp(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de heer Ramakers, Jean, met ingang van 1 juni 2006, eervol ontslag verleend uit zijn functies van commandant bij de Afzonderlijke Person De heer Ramakers, Jean is ertoe gerechtigd met ingang van 1 juni 2006, zijn aanspraken op een rustp(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 wordt de heer Koen Vanheule aangesteld om de functie van functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie uit te oefenen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 wordt Mevr. Carole Coune aangesteld om de functie van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005021117 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juli 2005 wordt aan de heer Dejaiffe, René, geboren op 28 december 1940, werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, eervol ontslag op zijn verzoek verleend uit zijn ambt met ingang van 1 j De betrokkene wordt ertoe gemachtigd haar aanspraak op rustpensioen te doen gelden en is ertoe gema(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005022693 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Overplaatsing via de vrijwillige mobiliteit in de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 wordt de hee Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005201657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005201824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie goederenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 07/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202181 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 02/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202182 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdelingen 10 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 16/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202185 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202183 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 10/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202184 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 13 van organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 en 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202187 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202186 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 01/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202188 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma's 01, 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 09/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202189 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202192 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202193 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202190 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202191 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202194 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

decreet

type decreet prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Met toepassing van artikel 7, § 5, tweede en derde lid van het decreet van 17 januari 2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap wordt Mevr. Ingrid Kohnen-Schmitz, woonachtig Nieder-E type decreet prom. 06/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 01/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202280 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Taal in situatie toegepast op het hoger onderwijs - VE 3 » die ressorteert onder het economisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vice-rector van de « Université de Liège ». type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vorm vereist voor de indiening van de lijst cursussen ingericht door universitaire instellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nominations Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juli 2005 wordt de heer GHILAIN Eric, vanaf 30 juni 2005, benoemd in het eentalig Frans taalkader in de graad van Ingenieur-Directeur bij het Bestuur Uitrusting e(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juli 2005 wordt de heer ROSIERE Je(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995, 20 juli 1995, 15 februari 1996, 7 november 1996, 21 januari 1999 en 28 februari 2002 waarbij de ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden inzake fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005031295 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen gelegen op het grondgebied van de gemeenten van Etterbeek en Oudergem type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 07/09/2005 numac 2005031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Aanwijzingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 16 juni 2005 worden Mevr. Marliese Breuer en de heren Elmar Gries, Werner Margraff et Manfred Peters tot leden van de raad van bestuur van de autonome hogeschool aangewe In hun eigenschap als vertegenwoordiger van het basisonderwijs en uit de milieus economie en gezond(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005009697 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** **** van beambte bij de griffie of het ****. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 2 september 2005, in toepassing van het artikel 285bis van het Gerechtelijk Wetboek

erratum

type erratum prom. 03/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005012451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. - Erratum type erratum prom. 20/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202304 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 23 februari 2005, wordt de heer Lepoivre, Xavier, geboren op 16 oktober 1972, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van attaché in het Frans kader van de POD Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005009698 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Herne Sint-Pieters-Leeuw : 1; - opsteller bij het parket het hof van beroep te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlij De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2005 numac 2005009699 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2005, bladzijde 38298, regel 6, is de vacante plaats van beambte bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, geannuleerd.

document

type document prom. 02/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005022669 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 augustus 2005
^