Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 mei 2004
gepubliceerd op 25 augustus 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202234
pub.
25/08/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004202234/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, gewijzigd bij de decreten van 9 september 1996, 2 december 1996, 4 februari 1997, 24 juli 1997, de programma-decreten van 24 juli 1997 en 27 oktober 1997 en de decreten van 17 juli 1998, 30 juni 1998, 8 februari 1999, 26 april 1999 en 27 februari 2003, inzonderheid op de artikelen 20 en 21;

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen, zoals gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2004;

Gelet op artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2003, genomen met toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen;

Gelet op het advies van de Algemene Raad voor de Hogescholen van 22 januari 2004 betreffende de aanvraag om de afdeling "Industrieel ingenieur, finaliteit elektromechanica" ter vervanging van de afdeling "Industrieel ingenieur in elektriciteit, finaliteit elektriciteit en mechanica" te openen;

Gelet op het protocol van 10 mei 2004 over het overleg met de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen, wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2004.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 mei 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. Fr. DUPUIS

^