Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 februari 2004
gepubliceerd op 01 maart 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijzondere vaste toelage aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die onder Sector XVII ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004029069
pub.
01/03/2004
prom.
18/02/2004
ELI
eli/besluit/2004/02/18/2004029069/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijzondere vaste toelage aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die onder Sector XVII ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 1 juli 1982 houdende oprichting van een Commissariaat generaal bij de Internationale Betrekkingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 oktober 2003 en het daaropvolgend advies gegeven op 13 januari 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 18 november 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 november 2003 en 10 februari 2004;

Gelet op het protocol nr. 303 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, gesloten op 19 december 2003;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 84, § 1, eerste lid, 2°;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bijwerking en de harmonisatie van de toekenning van een bijzondere vaste toelage aan de personeelsleden onverwijld dienen te worden verwezenlijkt;

Overwegende dat de onmiddellijke uitvoering van deze reglementaire regeling waarvan het principe uitgaat van een voorstel van een paritaire werkgroep ingesteld om de problematiek van diverse premies en toelagen te bestuderen met het oog op hun harmonisatie en op de objectivering van hun toekenningsvoorwaarden, immers aan een dringende noodzaak van rechtvaardigheid beantwoordt, of het nu gaat om een gelijke behandeling van de personeelsleden die onderworpen zijn aan gelijke voorwaarden of om een bijzondere behandeling van de personeelsleden die onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 18 februari 2004, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, op de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en op de Instellingen van openbaar nut die onder Sectorcomité XVII ressorteren.

Art. 2.§ 1. De personeelsleden behorend tot de niveaus 2+, 2 en 3 van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, Algemeen bestuur Onderwijspersoneel die sinds minstens zes maanden belast zijn met de vaststelling en de uitbetaling van wedden of wedden-subsidies van het personeel van het onderwijs, genieten een bijzondere vaste toelage. § 2. De personeelsleden behorend tot de niveaus 2+, 2 en 3 die minstens zes maanden aangewezen zijn voor de Algemene Directie Personeel en Ambtenarenzaken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, genieten dezelfde toelage onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in artikelen 2 tot 4 van dit besluit. § 3. De personeelsleden behorend tot de niveaus 2+, 2 en 3 van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die onder Sector XVIII ressorteren die minstens zes maanden de functie van loopbaanbeheer op het administratief of geldelijk gebied uitoefenen, genieten dezelfde toelage.

Art. 3.Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 1.410 euro op jaarbasis. Dit bedrag is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de regels voorgeschreven bij de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982.

Het bedrag wordt gekoppeld aan het spilindex 138,01.

Art. 4.De toelage wordt jaarlijks en op vervallen termijn uitbetaald.

Art. 5.Voor de vastbenoemde personeelsleden, wordt de toelage slechts verschuldigd voor de periodes waarin zij zich in de administratieve stand dienstactiviteit bevinden.

Voor deze categorie van personeelsleden wordt de toelage geschorst wanneer zij een ongunstige vermelding in hun evaluatie hebben gekregen.

Voor de contractuele personeelsleden, wordt de toelage niet verschuldigd voor de periodes waarin de arbeidsovereenkomst van betrokkenen geschorst is.

Art. 6.Wanneer het vastbenoemd of contractueel personeelslid deeltijdse prestaties uitvoert, wordt de toelage tot het passend bedrag verminderd.

Art. 7.§ 1. De toelage bedoeld in de §§ 1 en 2 van artikel 2 wordt toegekend door de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, op de voordracht van het diensthoofd waarvan de ambtenaar afhangt en op eensluidend advies van de betrokken Directeur-generaal.

De toekenning van die toelage kan door de Minister worden geschorst, op voordracht van de Directeur-generaal na verhoor van het betrokken personeelslid. § 2. De toelage bedoeld in § 3 van artikel 2 wordt toegekend door de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en door de functioneel bevoegde Minister, op gemotiveerde voordracht van de Voorzitter(ster) van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector of van de leidend ambtenaar van de instelling van openbaar nut.

Ze kan door de Ministers worden geschorst op voordracht van dezelfde leidend ambtenaar na verhoor van het betrokken personeelslid.

Art. 8.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 tot toekenning van een bijzondere vaste toelage aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

Art. 10.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 februari 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

^