Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 februari 2003
gepubliceerd op 30 april 2003

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029164
pub.
30/04/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 houdende het statuut van de leden van het gesubsidieerd personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 10 april 1995, 25 juli 1996, 24 juli 1997, 6 april 1998, 2 juni 1998, 17 juli 1998, 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 en 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 tot instelling van de Raden van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 1996, 20 januari 1998, 28 april 1998, 26 oktober 1998, 2 december 1998, 24 januari 2000, 3 juni 2001 en 9 januari 2002;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groepen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de raad van beroep tot hun einde zijn gekomen en dat het dan ook nodig blijkt de samenstelling ervan te vernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport en van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs, hierna « de Raad van beroep » : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen van het gesubsidieerd officieel onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkende en plaatsvervangende leden die de representatieve verenigingen van de personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Alain Berger, wnd. directeur-generaal wordt tot voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

De heer Jean-Louis Dellis wordt tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

Mevr. Laurence Taminiaux wordt tot tweede plaatsvervangend voorzitster van de Raad van beroep benoemd.

Art. 3.De heer Jan Michiels, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de Raad van beroep benoemd.

Mevr. Mireille Charlier, eerste asistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, en Mevr. Françoise Jacobs, assistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden tot adjunct-secretaris van de Raad van beroep benoemd.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 1996, 20 januari 1998, 28 april 1998, 26 oktober 1998, 2 december 1998, 24 januari 2000, 3 juni 2001 en 9 januari 2002, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het onderwijspersoneel behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^