Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 juli 2002
gepubliceerd op 20 september 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029391
pub.
20/09/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/04/2002029391/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 141;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 februari 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 7 maart 2002;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 26 april 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd binnen het Comité van sector IX;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens een maand;

Gelet op het advies nr. 33.546/2 van de Raad van State gegeven op 12 juni 2002 bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken en de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2002;

Besluit :

Artikel 1.De beoordelingsstaat en de persoonlijke fiche van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap worden vastgesteld volgen de modellen gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juli 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^