Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 april 2002
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2001 houdende vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingerichte onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029356
pub.
08/08/2002
prom.
25/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2001 houdende vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingerichte onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Regent van 26 juli 1948 houdende oprichting van de sociale dienst van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1971 houdende organisatie en werking van de sociale dienst van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2001 houdende vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingerichte onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2001 houdende vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingerichte onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra worden volgende wijzigingen aangebracht : - in lid A : werkende leden, vertegenwoordigers van de vakverenigingen, worden de woorden « de heer Jadin, François, leraar » vervangen door de woorden « de heer Bertrang, Julien, inspecteur »; - in lid B : plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de vakverenigingen, worden de woorden « de heer Giot, Jacques, leraar » vervangen door de woorden « de heer Durgtel, Jean, leraar ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2002.

Brussel, 25 april 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de O.N.E., J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^