Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 juni 2002
gepubliceerd op 24 juli 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een toelage wordt toegekend aan de personeelsleden belast met de opdrachten van preventieadviseur bij de interne dienst voor Preventie en Arbeidsbescherming van het Hoog Overlegcomité van sector XVII

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029325
pub.
24/07/2002
prom.
15/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/15/2002029325/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JUNI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een toelage wordt toegekend aan de personeelsleden belast met de opdrachten van preventieadviseur bij de interne dienst voor Preventie en Arbeidsbescherming van het Hoog Overlegcomité van sector XVII


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op de artikelen 33 en volgende;

Gelet op het decreet van 1 juli 1982 houdende oprichting van een Commissariaat generaal bij de Internationale Betrekkingen;

Gelet op het decreet van 30 maart 1983 houdende oprichting van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het decreet van 1 december 1997 houdende oprichting van de Dienst voor inning van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 augustus 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 31 oktober 2001;

Gelet op het protocol nr. 251 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, gesloten op 7 december 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vraag om advies te verlenen door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens één maand;

Gelet op het advies 33.104/02 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2002, in toepassing van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Binnendienst voor Preventie en Arbeidsbescherming, inzonderheid op de artikelen 19 en volgende : Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van 23 mei 2002 van de Regering, Besluit :

Artikel 1.Een toelage wordt toegekend aan de vast benoemde of contractuele personeelsleden die de opdrachten uitvoeren van preventieadviseur bij de Binnendienst voor Preventie en Arbeidsbescherming, ingericht in het ambtsgebied van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII.

Art. 2.De toelage wordt toegekend door de Secretaris-generaal of door de leidend ambtenaren van de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Franse Gemeenschap, ieder wat zijn administratieve entiteit betreft.

Art. 3.Wat de preventieadviseur betreft die met vrucht een erkende leergang van aanvullende opleiding van niveau één heeft beëindigd, is de toelage gelijk aan een twaalfde van het verschil tussen de basisweddenschaal die het personeelslid geniet en de overeenstemmende weddenschaal van kwalificatiegroep 3.

Art. 4.Wat de preventieadviseur betreft die met vrucht een erkende leergang van aanvullende opleiding van niveau twee heeft beëindigd, is de toelage gelijk aan een twaalfde van het verschil tussen de basisweddenschaal die het personeelslid geniet en de overeenstemmende weddenschaal van kwalificatiegroep 2.

Art. 5.De bij de artikelen 3 en 4 bedoelde toelagen kunnen niet worden gecumuleerd en worden aan het personeelslid maandelijks en op vervallen termijn uitbetaald.

Art. 6.Wat de vast benoemde personeelsleden betreft, is de toelage slechts verschuldigd voor de periodes waarin zij zich in een administratieve positie van dienstactiviteit bevinden.

Voor deze personeelscategorie wordt de toelage opgeschort wanneer zij een ongunstige vermelding in hun evaluatie hebben gekregen.

Wat de contractuele personeelsleden betreft, is de toelage niet verschuldigd voor de periodes waarin het contract van betrokkenen is opgeschort.

Art. 7.Wanneer het vast benoemd of contractueel personeelslid deeltijdse prestaties uitvoert, wordt de toelage tot het passend bedrag verminderd.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, belast met de Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Ambtenarenzaken, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET

^