Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 maart 2002
gepubliceerd op 30 mei 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029212
pub.
30/05/2002
prom.
18/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1994, 10 april 1995, 25 juli 1996, 24 juli 1997, 6 april 1998, 2 juni 1998, 17 juli 1998 en 8 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 1994, 7 februari 1996, 24 november 1997, 27 januari 1998, 16 juli 1998, 11 maart 1999, 27 januari 2000, 3 april 2000 en 8 maart 2001, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het belsluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessineel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 1994, 7 februari 1996, 24 november 1997, 27 janari 1998, 16 juli 1998, 11 maart 1999, 27 januari 2000 en 3 april 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in lid 3 worden de woorden « de heer Claude Fontaine » en « Mevr.

Françoise Vanderwaeren » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Prosper Boulage » en « de heer Pierre Sevenants »; - in lid 4 worden de woorden « de heer Pascal Baert » en « Mevr.

Anne-Françoise Vangansbergt » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Michel Aubry » en « de heer André Brull ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 18 maart 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

^