Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002003268 bron ministerie van financien Bestuur der B.T.W., Registratie en Domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Aubange - 2° - Athus(...) 1. Een gekadastreerd perceel grond sectie B, voor een oppervlakte van 01 a 25 ca, palend aan de gem(...) type wet prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002000416 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 14 mei 2002 wordt de heer Casterman, Serge, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ottignies-Louvain-la-Neuve, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002009495 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 mei 2002, is Mevr. De Cauwer, A., licentiaat in de rechten, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002009499 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 juni 2002, de heer Janssens, M., griffier bij de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002011193 bron ministerie van economische zaken Bestuur Energie. - Afdeling Gas - Elektriciteit Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 14 mei 2002 verleent een wegvergunning, ten voordele van de N.V. Elia , voor de aanleg van een bovengrond(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 08/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de instellingen die de cursussen voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van zaken over de weg organiseren type koninklijk besluit prom. 07/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014131 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het vervoer van zaken over de weg type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 30/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022404 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022417 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte van de socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002012686 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002, is de B.V. Schotte, 's Gravenweg 358, te 2911 BK Nieuwerk a/d IJssel , erkend (...) type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022409 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren-apothekers van de Algemene Farmaceutische Inspectie toegewezen ambtsgebieden type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002027477 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 april 2002 wordt de « s.a. Watco Oil Services Hautrage » met ingang van 10 april 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van gifti Bij ministerieel besluit van 15 april 2002 wordt de erkenning van de « a.s.b.l. Cerachim » als (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002027478 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 27 februari 2002 wordt de s.p.r.l. PLANECO vanaf 5 maart 2002 voor de duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke structuurplannen Bij ministerieel besluit van 3 april 2002 wordt de s.c.r.l. SOGEPRO vanaf 16 april 2002 voor de(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002021221 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 52/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2131 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 94 en 95 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1987, gesteld door de v Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002021222 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2135 Inzake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, gesteld door de Rechtb Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002021224 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 55/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2317 Inzake : de prejudiciële vraag over artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arrondissementsrechtbank te Nijvel. Het Arbitragehof, beperkte kamer, samen wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 8(...) type arrest prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002021223 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 54/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2310 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sam wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest nr. 1(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002027479 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Somme-Leuze type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002027480 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Rendeux

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 januari 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep in het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 april 1996 van leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 houdende benoeming van de leden van de Commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002035687 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002035689 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002008181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen. - Erratum In het Belgisch **** ****. 171 van 24 mei 2002, tweede editie, gelieve de (...) «*****» (...)

erratum

type erratum prom. 13/07/2001 pub. 30/05/2002 numac 2002035641 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002009487 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Benoemingen in vast verband Bij koninklijke besluiten van 14 april 2002, worden benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directo Mevr. Pasmans, Veerle : met ingang van 1 september 2001. Mevr. De Cat, Els, met ingang van 1 sep(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002022326 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Crijns, Guy, be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2002 numac 2002009500 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van : - eerste aanleg te Dendermonde : 1; - koophandel te Dendermonde : 1; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton S - opsteller bij het parket : - van het hof van beroep te Brussel : 1; - van de procureur (...)

document

type document prom. 29/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002035654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Beraadslaging van de Vlaamse regering houdende machtiging tot het vastleggen, ordonnanceren en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002
^