Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 maart 2002
gepubliceerd op 07 mei 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029196
pub.
07/05/2002
prom.
07/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/07/2002029196/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 7 juli 1920 tot toekenning van de burgerlijke persoonlijkheid aan de School voor mijnbouw en metaalindustrie, Technische Faculteit van de provincie Henegouwen te Bergen, achteraf « Faculté polytechnique de Mons » genoemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1966 tot vaststelling van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons », gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 1968, 27 november 1970 en 12 juli 1974;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 1992 tot wijziging van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons »;

Gelet op de resolutie genomen door de Raad van Bestuur van de Faculté polytechnique de Mons » gedurende de zittingen van 21 maart 2001 en 19 december 2001, Besluit : Article 1er. De organieke statuten opgesteld door de raad van bestuur van de « Faculté Polytechnique de Mons » worden goedgekeurd zoals ze in bijlage bij dit besluit verschijnen.

Art. 2.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 1992 tot wijziging van de organieke statuten van de « Faculté Polytechnique de Mons », wordt opgeheven.

Brussel, 7 maart 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Bijlage Organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons » Article 1er. De hogere leiding van de « Faculté polytechnique de Mons » (FPMs) berust bij de raad van bestuur, die ertoe bevoegd is uitspraak te doen in alle kwesties, zowel de academische als de administratieve, welke van belang zijn voor de faculteit. De raad behartigt haar belangen en zorgt ervoor dat ze zich ontwikkelen kan.

Zijn voorzitter is het hoogste gezag van de Faculteit.

Art. 2.De administratieve zetel van de « Faculté polytechnique de Mons » is gevestigd te Bergen, rue de Houdain 9, in de kantoren van het secretariaat van de rector.

Art. 3.De raad van bestuur bestaat uit : 1) zeven leden aangesteld door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid het universitair onderwijs behoort;2) twee leden aangesteld door de bestendige deputatie van Henegouwen;3) een lid aangesteld door de stad Bergen;4) zeven leden die de economische wereld vertegenwoordigen, aangesteld door de aftredende voorzitter van de raad van bestuur van de Faculteit en uitgekozen onder de persoonlijkheden voorgesteld onder meer door de « Union wallonne des Entreprises (UWE) » en de Association des ingénieurs sortis de la Faculté polytechnique de Mons (AIMs) »;5) de in functie zijnde voorzitter van de AIMs;6) de rector, voorzitter van de raad van voorzitterschap en de 17 leden van deze raad. De raad van bestuur mag daarenboven hoogstens vijf leden begrijpen die uitgekozen worden door de raad onder de weldoeners van de Faculteit en onder de mannen die, door hun situatie, hun ambten of hun bekwaamheden de Instelling ten goede kunnen komen.

De duur van het mandaat van de leden bedoeld in 1° tot 4° hierboven bedraagt 4 jaar, onverminderd de bepalingen betreffende het einde van het mandaat voor leeftijdsbeperking. Het mandaat van de leden gecoöpteerd door de raad eindigt tegelijkertijd met dat van de leden bedoeld in 1° tot 4°. De mandaten zijn hernieuwbaar.

Wanneer een lid bedoeld in 1° tot 4° zijn mandat niet beëindigt, wordt hij vervangen overeenkomstig de voorgaande bepalingen. De nieuwe titularis beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

Wanneer een beheerder zeventig jaar wordt gedurende zijn mandaat, wordt dit laatste beëindigd op het einde van het lopend academiejaar.

Art. 4.De raad van bestuur wijst de voorzitter aan onder de leden bedoeld in 1° tot 3° van artikel 3 en de ondervoorzitter onder de leden bedoeld in 4° en 5° van ditzelfde artikel.

Art. 5.Al de aan de raad voorgelegde bescheiden worden op het secretariaat van de rectoraat ter beschikking van de leden gehouden vanaf de dag waarop de oproepingsbrief voor de vergadering van de raad verzonden is.

Art. 6.De resoluties van de raad worden aangenomen bij gewone meerderheid van de stemmen; bij staking van stemmen is die van de voorzitter overwegend.

De aanstellingen van de voorzitter, de ondervoorzitter en de rector eisen niettemin dat twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn alsmede de meerderheid van twee derde van de stemmen. De stemming wordt geheim gehouden als deze meerderheid niet wordt bereikt en er wordt opnieuw gestemd op de vierde verkiezing en slechts de gewone meerderheid van de stemmen is vereist.

Elk raadslid mag vertegenwoordigd worden door een mandataris die zelf lid moet zijn van de raad en slechts één opdrachtgever mag vertegenwoordigen.

Art. 7.De beraadslagingen van de raad worden opgetekend in de notulen door de voorzitter en de secretaris of, bij hun ontstentenis, door twee leden van de raad van bestuur.

Een afschrift van of een uittreksel uit de notulen mag slechts gemaakt worden mits de raad zijn toestemming gegeven heeft.

Art. 8.De raad van bestuur benoemt, op gemotiveerd advies van de directieraad, alle leden van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel alsmede de leden van de eerste graad van het administratief en technisch personeel.

Art. 9.De voorzitter van de raad van bestuur neemt, op eigen gezag, alle dringende maatregelen waarvoor de raad bevoegd is en legt ze aan de raad voor tijdens de eerstvolgende zitting.

Art. 10.De rector wordt belast met de zogenaamde administratie van de Faculteit met het recht op ondervolmacht.

De raad mag evenwel een ander lid belasten met een tijdelijke opdracht die met de eigenlijke administratie van de Faculteit verband houdt, met het recht op ondervolmacht voor dit lid.

Art. 11.Rechtsvorderingen als aanlegger en als verweerder worden namens de Faculteit voortgezet door de voorzitter die hiertoe de rector mag aanstellen.

Art. 12.Alle notariële aktes waardoor de Faculteit, bij ontstentenis van een bijzondere machtsdelegatie, gebonden is, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de rector of door twee leden van de raad die daartoe aangesteld zijn door de raad.

De mandatarissen moeten zich niet verantwoorden tegenover derden voor een voorafgaande beslissing van de raad.

Art. 13.Elk voorstel tot wijziging van de organieke statuten van de Faculteit moet tenminste veertien dagen vóór de behandeling ter kennis gebracht worden voor de leden van de raad van bestuur. De raad mag pas over het voorstel uitspraak doen wanneer twee derde van de leden aanwezig zijn; het wordt enkel aanvaard wanneer ten minste twee derde van de leden voor het voorstel gestemd hebben.

Art. 14.De secretaris van de raad van bestuur van de Faculteit wordt aangesteld door de raad van bestuur. Hij wordt belast met het opstellen van de notulen van deze raad alsmede met de oprichting en het toezicht over het archief van de Faculteit.

Art. 15.De andere bepalingen betreffende de organisatie van de Faculteit worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Art. 16.Dit statuut krijgt uitwerking met ingang van 1 januari 2002, uitgezonderd het laatste lid van artikel 3 betreffende het einde van het mandaat voor leeftijdsbeperking, dat uitwerking zal krijgen met ingang van 1 oktober 2004. De actuele mandaten van de leden bedoeld in 1° tot 4° van artikel 3 zijn begonnen op 1 oktober 2000. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2002 tot goedkeuring van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons ».

Brussel, 7 maart 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^