Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2001
gepubliceerd op 30 maart 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029104
pub.
30/03/2002
prom.
13/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 tot oprichting van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 4 en 5, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 februari 1995 houdende benoeming van de leden en van de secretarissen van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Raad van Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister-voorzitter, de Minister belast met het Basisonderwijs, de Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs en de Minister van Hoger Onderwijs en van het Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap wordt vervangen door volgende bepaling : « 1° als vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het onderwijs van de Franse Gemeenschap : Werkende ledenPlaatsvervangende leden De heer Richard Marchal Mevr. Anne Ostyn Mevr. Christiane Schmitz De heer Eric Lejeune De heer Pol Collignon De heer Raymond Robert. »

Art. 2.Artikel 2, 9°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepaling : « 9° als vertegenwoordiger van het « Institut bruxellois francophone de la Formation professionnelle » : Werkend lid Plaatsvervangend lid De heer Marc Thommes De heer Michel Peffer. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Brussel, 13 december 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-voorzitter van de Franse Gemeenschap, H. HASQUIN De Minister belast met het Basisonderwijs, J.-M. NOLLET De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs en van het Onderwijs voor sociale promotie, Mevr. F. DUPUIS

^