Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002040212 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 DECEMBER 2001 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellinge(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2001002209 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 30/03/2002 numac 2001012947 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot oprichting en organisatie van een Commissie van goede diensten voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 30/03/2002 numac 2001013053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de koppeling van de lonen aan het gezondheidsindexcijfer type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 30/03/2002 numac 2001013063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 30/03/2002 numac 2001013075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 1993 betreffende de arbeidsduur, de overuren en de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 30/03/2002 numac 2001013184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/03/2002 numac 2001013244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot intrekking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997 en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995 houdende coördinatie van de statuten van het "gemeenschappelijk fonds" type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/03/2002 numac 2001013252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2000-2001 type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven als beroepsbrandweerlieden type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, justitie, van financien, middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot uitvoering van artikel 18, § 4, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 5, § 4, derde lid van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003167 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002009127 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002009321 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 18 maart 2002, is aan de heer Leclercq, N., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002012209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002014086 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-NationaaL type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van veterinairrechtelijke aard met betrekking tot de wijze van voortplanting bij runderen type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 2000 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002022215 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type koninklijk besluit prom. 27/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002022274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 29/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002022285 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2001031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij ministerieel besluit van 29 juni 2001 de technici met de volgende namen : type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de **** van het personeel van de centra van het eenvormig **** type ministerieel besluit prom. 25/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003172 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 26/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003171 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 01/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 2002 wordt uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 26/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002016091 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ambtshalve ter beschikkingstelling aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002027316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002035470 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002021137 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten nrs. 101.931 en 102.634 van 18 december 2001 en 18 januari 2002 in zake P. Trogu en G. Lienaux tegen de Belgische Staat, waarvan de e « Schendt artikel 54bis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uito(...)

decreet

type decreet prom. 29/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 18 maart 2002 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002027315 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 30/03/2002 numac 2002029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002035337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002021132 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 14 en 17 december 2001 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2302 en 2305 van de rol van het Hof en werden samengev(...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002021136 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2373 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs (m/v) (rang A2) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen (AROHM) van het Ministerie van d(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarh(...) type lijst prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008110 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen (AROHM) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeensc(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarh(...) type lijst prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige tekenaars (rang B1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. burger van de Europese Unie zijn. 2. vereiste diploma's op 13 (...)

document

type document prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige adjunct-commissaris-generaal (rang 15) voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Benoeming voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Bel(...) 2. Vereist diploma op 13 april 2002 : doctor of licentiaat in de rechten. 3. Minstens 30 jaar ou(...) type document prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs kwaliteitszorg statistiek (rang A2) voor de Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd die 2 jaar geldig blijft. (...) 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 13 april 2002 : Een diploma dat(...) type document prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs scheepsbouw (rang 10) voor het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 13 (...) type document prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs surveyonderzoek (rang A2) voor de Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatba(...) 1. burger van de Europese Unie zijn; 2. vereiste diploma's op 13 april 2002 : een diploma dat to(...) type document prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002008107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs beleidsevaluatie (rang A2) voor de Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatb(...) 1. burger van de Europese Unie zijn; 2. vereiste diploma's op 13 april 2002 : een diploma dat to(...) type document prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 27 februari 2002 wordt de beslissing van 20 december 2001 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel met betrekking tot de vloerbekledingswerken ELSENE. - Bij besluit van 4 maart 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 oktober 2001 waar(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002040303 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2002, 110,69 punten bedraagt, tegenover 110,40 punten in februari 2002, Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002042403 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002022213 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002, wordt Mevr. Dokter Gendrei type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002022276 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002 wordt, de heer Thibaud De Borggraef, met ingang van 1 februari 2 Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2002 numac 2002035326 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2001 wordt benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer MAES Alfons directeur-generaal ranginneming : 15/11/1998 W(...) De heer PEETERS Guido (Wilrijk, 25/05/1947) afdelingshoofd belast met mandaat ranginneming : (...)
^