Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2001
gepubliceerd op 22 januari 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 2000, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029461
pub.
22/01/2002
prom.
19/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 2000, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 18 van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 1989 en het decreet van 19 juli 1991;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1991 houdende vaststelling van de nadere regels voor de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2001;

Overwegende dat sommige persorganen dienen te worden gesteund om hen toe te laten de vermindering van hun inkomsten uit de reclame, te wijten aan de invoering van de commerciële reclame op radio en televisie, te compenseren, en dat de verdeling onder deze organen rekening houdt met het aantal in omloop gebrachte exemplaren, het oplagecijfer en het marktaandeel op grond van het aantal lezers;

Gelet op het voorstel van de JFB op 4 juli voor een verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001, Besluit :

Artikel 1.Voor het jaar 2000, rekening houdend met het aantal exemplaren die in omloop worden gebracht, het oplagecijfer en het martktaandeel op grond van het aantal lezers, verdeelt de Regering de bedragen uit de commerciële reclame onder de organen van de franstalige dagbladpers die gegroepeerd zijn binnen de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (B.V.D.U.) als volgt : - 17 % voor « Rossel et Cie S.A. » (Le Soir); - 34,81 % voor « S.A. Sud Presse »; - 18,79 % voor « S.A. Edition de l'Avenir »; - 13,05 % voor « S.A. IPM » (La Libre Belgique); - 13,05 % voor « (S.A. Compagnie Nouvelle de Communications » (La Dernière Heure); - 2,9 % voor « Editions Echo de la Bourse S.A. » (L'Echo).

Art. 2.De aan elk persorgaan verschuldigde bedragen kunnen op de volgende wijze uitbetaald worden in twee schijven : een eerste schijf bestaande, voor elk persorgaan, in een bedrag gelijk aan het totaal van de vaste bedragen, bedoeld bij artikel 1 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1991 houdende vaststelling van de nadere regels voor de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers, vermenigvuldigd met het percent toebedeeld aan het betrokken persorgaan krachtens artikel 1 van dit besluit; een tweede schijf bestaande, voor elk orgaan, in het nog te storten bedrag.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op ...

Brussel, 19 juli 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER

^