Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 maart 2001
gepubliceerd op 22 januari 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « kostprijs televisie » voor het jaar 1999

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029458
pub.
22/01/2002
prom.
29/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « kostprijs televisie » voor het jaar 1999


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 1989 en het decreet van 19 juli 1991, inzonderheid op artikel 17, § 1;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1991 tot vaststelling van de nadere regels voor de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers;

Gelet op de gezamenlijke voordracht van de R.T.B.F. en RTL-TVI het indexcijfer « televisiekosten » op de waarde van het indexcijfer « gezondheid » vast te stellen, Besluit :

Artikel 1.Voor het jaar 1999 is het indexcijfer « televisiekosten » gelijk aan het indexcijfer « gezondheid », dit is de waarde 121,07 (basis 1989 = 100).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 29 maart 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten en Letteren en de Audiovisuele Sector, R. MILLER

^