Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 januari 1999
gepubliceerd op 06 november 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029122
pub.
06/11/1999
prom.
12/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/12/1999029122/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


12 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wetten op het middelbaar onderwijs, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 apri 1957, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur, en de organisatie van het secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundaire onderwijs met volledig leerplan, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 5quinquies;

Gelet op het advies van de Algemene overlegraad voor het secundair onderwijs, uitgebracht op 26 maart 1998;

Overwegende dat er degelijke redenen bestaan, ten gunste van de leerlingen, om voor de inrichting de afwijking van de rationaliseringsnormen bepaald door het decreet van 29 juli 1992 te behouden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 28 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 15 januari 1999;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs;

Gelet op de beraaddslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1999, Besluit : Enig artikel : Voor het schooljaar 1998-1999 wordt er een afwijking van de rationaliseringsnormen bepaald bij de artikelen 3 en 4 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan toegekend aan het « Institut du Sacré-Coeur », te Burnot-Profondeville.

Brussel, 12 januari 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

^