Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 januari 1999
gepubliceerd op 02 december 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029121
pub.
02/12/1999
prom.
12/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


12 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op wetten op het middelbaar onderwijs, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 april 1957, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur, en de organisatie van het secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 5quinquies;

Gelet op het advies van de Algemene overlegraad voor het secundair onderwijs, uitgebracht op 26 november 1998;

Overwegende dat er degelijke redenen bestaan, ten gunste van de leerlingen, om voor de inrichting de afwijking van de rationaliseringsnormen bepaald door het decreet van 29 juli 1992 te behouden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 30 december 1998;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1999, Besluit : Enig artikel. Voor het schooljaar 1999-2000 wordt er een afwijking van de rationaliseringsnormen bepaald bij de artikelen 3 en 4 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan toegekend aan het "Institut d'enseignement horticole de la Ville de Liège".

Brussel, 12 januari 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

^