Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 januari 1999
gepubliceerd op 02 oktober 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 6, §§ 3 en 4, van het decreet van 30 juni 1998 houdende instelling van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029029
pub.
02/10/1999
prom.
05/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/05/1999029029/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 6, §§ 3 en 4, van het decreet van 30 juni 1998 houdende instelling van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 juni 1998 houdende instelling van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, inzonderheid op artikel 6, § 3, lid 1, en § 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 oktober 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 november 1998;

Gelet op de beraadslaging van 9 november 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om advies door de Raad van State binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, uitgebracht op 10 december 1998, in toepassing van artikel 84, lid 1er, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van 4 januari 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd artikel 34 van decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, dient de student bedoeld bij artikel 6, § 3, lid 1, of § 4, lid 1, van het decreet van 30 juni 1998 houdende instelling van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen bij de overheid van de Hogeschool een aanvraag in, waarbij hij, naargelang het geval, verzoekt toegelaten te worden tot het tweede studiejaar van de eerste cyclus van de studies die leiden tot de graad of het diploma van kandidaat kinesitherapie voor het academiejaar 1999-2000 of tot het eerste jaar van de tweede cyclus van de studies die leiden tot de graad of het diploma van licentiaat kinesitherapie, voor het academiejaar 2000-2001.

Deze aanvraag wordt bij de in lid 1 bedoelde overheid ingediend uiterlijk 30 september van het academiejaar waarvan sprake.

De bij lid 1 bedoelde overheid bepaalt uiterlijk 15 oktober van het academiejaar waarvan sprake de eventuele aanvullende vorming die de in lid 1 bedoelde student naast het betrokken studiejaar zal moeten volgen. Deze eventuele aanvullende vorming wordt bepaald door, enerzijds, het door de leerling gevolgde studieprogramma te vergelijken, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 april 1965 houdende instelling van het diploma van gegradueerde in de kinesitherapie en van het diploma van gegradueerde in de arbeidstherapie, en vaststelling van de voorwaarden waaronder deze diploma's worden uitgereikt, desgevallend aangevuld, in toepassing van de artikelen 6 en 24, § 2, lid 2, 2°, van de wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, met, anderzijds, het studieprogramma dat deze student had moeten volgen in een paramedisch hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie, overeenkomstig de artikelen 3 of 4 van het decreet van 30 juni 1998 houdende instelling van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, desgevallend aangevuld, in toepassing van de artikelen 6 en 24, § 2, lid 2, 2°, van voormelde wet van 29 mei 1959.

De aanvullende vorming bedoeld bij lid 3 mag, inzake omvang, niet meer dan 150 activiteitsuren onderwijs bedragen.

Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 5 januari 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

^