Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 18 februari 2002
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de invoering van de euro

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2002033022
pub.
08/08/2002
prom.
18/02/2002
ELI
eli/besluit/2002/02/18/2002033022/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de invoering van de euro


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 54, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van 6 januari 1993 tot vaststelling van een gewaarborgde bezoldiging aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van de spilbedragen voor de toekenning van een haardtoelage of van een standplaatstoelage aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschapinzonderheid artikel 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren, inzonderheid op bijlage II;

Gelet op het protocol nr. S 7/2001 van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap van 9 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 september 2001 Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel, gegeven op 26 september 2001 Gelet op de beraadslaging van de Regering van 25 oktober 2001 betreffende de aanvraag aan de Raad van State om binnen een termijn van één maand een advies uit te brengen;

Gelet op het advies nr. 32.451/3 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2001 met toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Begroting en Personeel;

Na beraadslaging, Besluit : Gewaarborgde bezoldiging

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van 6 januari 1993 tot vaststelling van een gewaarborgde bezoldiging aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap worden de in frank uitgedrukte bedragen vermeld in de linkse kolom vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen vermeld in de rechtse kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Spilbedragen voor de toekenning van een haardtoelage of van een standplaatstoelage

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van de spilbedragen voor de toekenning van een haardtoelage of van een standplaatstoelage aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap worden de in frank uitgedrukte bedragen vermeld in de linkse kolom vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen vermeld in de rechtse kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Weddeschalen

Art. 3.De bijlage II bij het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren wordt helemaal vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Inwerkingtreding

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Uitvoering

Art. 5.De Minister bevoegd inzake Begroting en Personeel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 18 februari 2002.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ

Bijlage bij het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 januari 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de invoering van de euro Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om bij het besluit van de Regering van 18 januari 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de invoering van de euro gevoegd te worden.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ

^