Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 16 juni 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033066
pub.
22/09/2000
prom.
16/06/2000
ELI
eli/besluit/2000/06/16/2000033066/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JUNI 2000. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993, 16 december 1996 en 6 mei 1999;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juni 1990 houdende oprichting van een Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 mei 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 7 juni 2000;

Gelet op het door de Raad van Beheer van de Dienst op 17 december 1999 uitgebracht voorstel;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de lonen van de minder-valide werknemers der categorieën 1 en 2 tewerkgesteld in de beschermde werkplaatsen, met toepassing van de collectieve overeenkomst van 2 februari 2000, vanaf 1 januari 2000 moeten worden herwaardeerd, zodat dit besluit op die datum in werking moet treden en zonder verwijl moet worden aangenomen;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, § 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen, laatst gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 mei 1999 wordt de passus « de minimumlonen van de categorieën 1 en 2 op 1 juli 1998 » vervangen door de passus « de minimumlonen van de categorieën 1 en 2, resp. 327,38 F en 287,7 F ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2000.

Art. 3.De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 16 juni 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ

^