Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 17 juni 1999
gepubliceerd op 21 januari 2000

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033098
pub.
21/01/2000
prom.
17/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/17/1999033098/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 1999. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993 en 16 december 1996;

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, gewijzigd bij de decreten van 20 mei 1997 en 26 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Executieve van 16 maart 1992 houdende inrichting van een Commissie in toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende benoeming van de leden van de commissie ingericht overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;

Gelet op het gunstig advies van de door het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 2 juli 1998 geïnstalleerde Commissie, gegeven op 30 maart 1999;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, Besluit :

Artikel 1.Het volgende opleidingsprogramma, dat door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's aan de leerlingen wordt aangeboden, voldoet aan de voorwaarden inzake deeltijdse leerplicht in toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht : - schoonheidsspecialiste (Q 07/98).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn aanneming.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 17 juni 1999.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

^