Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 11 juni 1999
gepubliceerd op 21 januari 2000

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de v.z.w. "Institut francophone de Formation permanente dans les Classes moyennes"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033096
pub.
21/01/2000
prom.
11/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/11/1999033096/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 1999. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de v.z.w. "Institut francophone de Formation permanente dans les Classes moyennes"


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 16 juli 1993, 30 december 1993 en 16 december 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, gewijzigd bij de decreten van 20 mei 1997 en 29 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de v.z.w. "Institut francophone de Formation permanente dans les Classes moyennes", gewijzigd bij de besluiten van 5 februari 1993, 10 mei 1995, 30 augustus 1996 en 27 augustus 1997;

Gelet op het advies van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, gegeven op 10 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie der Financiën, gegeven op 27 mei 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Openbaar Ambt, gegeven op 7 juni 1999;

Gelet op het protocol nr. BAKO D 1/99 opgesteld op 7 april 1999 door het basisoverlegcomité voor de personeelsleden van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.De bijlage II bij het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 31 december 1991 wordt door de volgende tekst vervangen : « BIJLAGE II Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 1998.

Eupen, 11 juni 1999.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ

^