Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 23 juni 1998
gepubliceerd op 07 november 1998

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het vast personeel van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1998033079
pub.
07/11/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/besluit/1998/06/23/1998033079/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 1998. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het vast personeel van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling (FOREm)


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 16 december 1996;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 december 1988 houdende organisatie van de beroepsopleiding, gewijzigd bij de decreten van 27 juni 1989, 29 juni 1992 en 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 16 december 1988 houdende oprichting van de Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 november 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het vast personeel van de Gewest- en Gemeenschapsdienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling (FOREm);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 1998;

Gelet op het advies van de Raad van bestuur van de FOREm, gegeven op 11 april 1995;

Gelet op het protocol nr. 174 van het Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 19 mei 1995;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 19 juni 1998;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van het vast personeel van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling wordt als volgt vastgelegd : ALGEMENE DIRECTIE EN AFDELING STRATEGIE-ONTWIKKELING EN ORGANISATIE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 8 oktober 1991 tot vaststelling van de personeelsformatie van het vastbenoemd statutair personeel van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling (FOREm) wordt opgeheven.

Art. 3.Voorliggend besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1994.

Art. 4.De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 23 juni 1998.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ

^