Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 30 mei 2024
gepubliceerd op 10 juni 2024

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2024005705
pub.
10/06/2024
prom.
30/05/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2024. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, art. 59;

Gelet op het voorstel van de beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, gegeven op 24 oktober 2023;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 2 mei 2024;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 2 mei 2024;

Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van dertig aantal dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de advies aanvraag is ingeschreven op (datum) op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 76.440/3;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 8 mei 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor het welzijn en de gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 4°, eerste lid van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, wordt een dertiende streepje toegevoegd, dat als volgt luidt: "- de leden van het reactiveringspersoneel zoals bedoeld in artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2023.

Art. 3.De leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 mei 2024.

Voor het Verenigd College,: De leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor het welzijn en de gezondheid, E. VAN DEN BRANDT A. MARON


^