Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 september 2022
gepubliceerd op 17 oktober 2022

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verhoging van de financiering van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen voor producten en materiaal bestemd om ziekenhuisinfecties te voorkomen en voor de functie van coördinerend arts, en tot financiering van de functie van referentiearts

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2022033603
pub.
17/10/2022
prom.
22/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


22 SEPTEMBER 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verhoging van de financiering van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen voor producten en materiaal bestemd om ziekenhuisinfecties te voorkomen en voor de functie van coördinerend arts, en tot financiering van de functie van referentiearts


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 12;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, met name artikel 3, § 1, tweede lid, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 25 april 2019;

Gelet op het voorstel van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, van 21 juni 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juni 2022;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting, gegeven op 7 juli 2022;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 7 juli 2022;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 7 juli 2022;

Gelet op advies nr. 71.945/1 van de Raad van State, gegeven op 1 september 2022, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, h), van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, worden de woorden "coördinerend en raadgevend arts in RVT" vervangen door de woorden "coördinerend en raadgevend arts of de referentiearts";

Art. 2.In artikel 21bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, worden de woorden "0,054 euro" vervangen door de woorden "0,17 euro".

Art. 3.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt de titel van sectie 7 vervangen door het volgende: "Deel F: financiering van de coördinerend en raadgevend arts of de referentiearts".

Art. 4.Artikel 29 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 29.De tegemoetkoming per dag huisvesting en per rechthebbende voor de functie van coördinerend en raadgevend arts of referentiearts bedraagt: (0,63 euro x aantal patiënten in RVT + 0,30 euro x aantal patiënten in ROB)/totaal aantal patiënten.

Die financiering is bestemd voor de bezoldiging van de coördinerend en raadgevend arts of, in de rusthuizen die geen bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis hebben, de referentiearts.

De coördinerend en raadgevend arts en de referentiearts zijn op zijn minst door een ondernemingscontract aan de inrichting verbonden. De prestaties van de coördinerend en raadgevend arts bedragen gemiddeld 2 uur 20' per week en per 30 patiënten in het RVT. Een exemplaar van het contract waardoor de coördinerend en raadgevend arts of de referentiearts verbonden is aan de inrichting, wordt bewaard in de inrichting en op verzoek aan Iriscare bezorgd."

Art. 5.Artikel 42 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 42.De in dit besluit vermelde bedragen, met uitzondering van de bedragen bedoeld in artikel 13, §§ 7 en 8, en in artikel 41, tweede lid, worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 109,45 in de basis 1996 = 100, met uitzondering van: 1° de bedragen bedoeld in de artikelen 7 en 13, §§ 2 tot 5, die gekoppeld worden aan het spilindexcijfer 110,51 in de basis 2004 = 100;2° de bedragen bedoeld in de artikelen 21bis en 29, die gekoppeld worden aan het spilindexcijfer 107,20 in de basis 2013 = 100. De bedragen bedoeld in het eerste lid worden aangepast overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld."

Art. 6.Voor de financiering van de in de artikelen 2 en 4 bepaalde maatregelen voor het jaar 2022 wordt in het laatste kwartaal van 2022 aan de inrichtingen een voorschot uitgekeerd, dat berekend wordt op basis van de gegevens die de inrichting heeft verstrekt voor de referentieperiode 2020-2021. In het laatste kwartaal van 2023 zal een afrekening worden opgemaakt op basis van het aantal dagen dat de inrichtingen daadwerkelijk aan de Brusselse verzekeringsinstellingen hebben gefactureerd in 2022, rekening houdend met de gewogen gemiddelde spilindex die in 2022 daadwerkelijk is bereikt.

Art. 7.Artikelen 1 tot 5 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 8.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 september 2022.

Voor het Verenigd College : De leden van het Verenigd College, bevoegd voor het welzijn en de gezondheid, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

^