Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019
gepubliceerd op 28 mei 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden en aanduiding van de leden-organisaties en -verenigingen van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling en van het Multidisciplinair College van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019012699
pub.
28/05/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 FEBRUARI 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden en aanduiding van de leden-organisaties en -verenigingen van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling en van het Multidisciplinair College van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag, artikelen 15, 3°, en 16;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 27 en 27bis;

Op voorstel van de Leden van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, van 14 december 2018;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° De Dienst: de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag, zoals vermeld in artikel 2 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;2° De ordonnantie: de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;3° De Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling : de Commissie Personen met een handicap zoals vermeld in artikel 27, § 4, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag;4° Het Multidisciplinair College: het Multidisciplinair College vermeld in artikel 27bis van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag.

Art. 2.Aangeduid worden, als organisaties en verenigingen die lid zijn van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling, overeenkomstig artikel 27, § 4, van de ordonnantie de volgende verzekeringsinstellingen: 1. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, ondernemingsnummer 0713.670.669, die een mandaat uitoefent; 2. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen voor het Brussels gewest, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel, ondernemingsnummer 0713.674.926, die een mandaat uitoefent; 3. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Zuidstraat 111, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.659, die een mandaat uitoefent; 4. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Liberale Mutualiteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Livornostraat 25, 1050 Brussel, ondernemingsnummer 0713.873.874, die een mandaat uitoefent; 5. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.263, die een mandaat uitoefent; 6. de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Troonstraat 30, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0206.732.437, als Brusselse hulpkas, zoals vermeld in artikel 2, 4°, en artikel 28, van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, die een mandaat uitoefent.

Art. 3.De volgende personen worden benoemd als "vertegenwoordigers van specifieke beroepen actief in de opdrachten van de Dienst" in de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling, overeenkomstig het artikel 27, § 4, van de ordonnantie: - Meneer Patrick Vermeiren, als vast lid; - Meneer Jean François Festré, als vast lid; - Meneer Maxime Terwagne, als vast lid; - Meneer Bert Duchesne, als vast lid; - Meneer Mark Vossen, als vast lid; - Meneer Sami El Ferrai, als vast lid; - Meneer Jean François Dinant, als vast lid; - Meneer Philip Duval, als vast lid; - Meneer Pascal Van Der Beeten, als vast lid; - Mevrouw Anne Renders, als vast lid; - Meneer Patrick Smeulders, als vast lid; - Mevrouw Hadewijch Van Hoeij, als vast lid; - Mevrouw Isabelle Dohet, als vast lid; - Mevrouw Emilie De Smet, als vast lid.

De vaste leden kunnen hun plaatsvervangers aanduiden, binnen de termijn vastgelegd door de Voorzitter van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling.

Art. 4.§ 1. De volgende personen worden benoemd als "dokters in de geneeskunde" en "andere professionele krachten inzake gezondheid", overeenkomstig artikel 27bis van de ordonnantie voorgedragen door de verzekeringsinstellingen, in het Multidisciplinair College, respectievelijk als vast en plaatsvervangende leden: - Mevrouw Fabienne Dauginet, als vast lid, voorgedragen door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, ondernemingsnummer 0713.670.669; - Meneer Pierre-Yves Demuynck, als plaatsvervangend lid, voorgedragen door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, ondernemingsnummer 0713.670.669; - Meneer Eric Wilmet, als vast lid, voorgedragen door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Zuidstraat 111, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.659; - Meneer Georges Desquiens, als plaatsvervangend lid, voorgedragen door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Zuidstraat 111, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.659; - Mevrouw Ingrid Vanmechelen, als vast lid, voorgedragen door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.263; - Mevrouw Els Desmet, als plaatsvervangend lid, voorgedragen door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.263. § 2. De Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen, bedoeld in artikel 21 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, duidt de delegatie van de Dienst aan die zetelt in het Multidisciplinair College.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 6.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan personen worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Voor het Verenigd College : De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, P. SMET

^