Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019
gepubliceerd op 07 maart 2019

28 FEBRUARI 2019. - Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijsla Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de wet van 19 dec(...)

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019011087
pub.
07/03/2019
prom.
28/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/28/2019011087/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 FEBRUARI 2019. - Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikelen 1, § 1, 2°, d) en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikelen 34, tweede lid, 38 en 42, § 1, tweede lid;

Overwegende dat de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag bij de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, het noodzakelijk maakt een basisoverlegcomité op te richten voor de Dienst;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van Iriscare, uitgebracht op 17 januari 2019;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité binnen het Sectorcomité XV, uitgebracht op 11 februari 2019;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het gebied van Sectorcomité XV wordt een Basisoverlegcomité opgericht waarvan het gebied bestaat uit het personeel van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, hierna "de Dienst" genoemd.

Art. 2.De afvaardiging van de overheid binnen het Basisoverlegcomité bestaat uit : 1° de leidend ambtenaar van de Dienst, die het voorzitterschap waarneemt;2° de adjunct-leidend ambtenaar van de Dienst, die het voorzitterschap waarneemt wanneer de leidend ambtenaar verhinderd is;3° minimum twee personeelsleden van de Dienst die minstens over de graad A3 beschikken en die worden aangeduid door het Algemeen Beheerscomité van Iriscare. Het Algemeen Beheerscomité van de Dienst wijst een plaatsvervangend lid aan voor elk werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt.

De helft van de personeelsleden bedoeld in het eerste lid, 3°, evenals de helft van hun plaatsvervangers, behoren tot een andere taalrol dan de andere helft.

Art. 3.De afvaardiging van de representatieve vakorganisaties is samengesteld overeenkomstig artikel 43 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Art. 4.Elke afvaardiging kan zich laten bijstaan door technici die uitleg kunnen verschaffen over bijzondere vraagstukken.

Art. 5.Het Basisoverlegcomité stelt zijn huishoudelijk reglement op.

Art. 6.De voorzitter duidt de dienst aan die verantwoordelijk is voor het secretariaat van het Comité.

Art. 7.Het Basisoverlegcomité komt minstens één keer per kwartaal samen.

Het vergadert echter telkens wanneer dat vereist is voor het uitoefenen van zijn opdrachten.

De voorzitter roept het Basisoverlegcomité samen, stelt de agenda op en legt de data van de vergaderingen vast.

Art. 8.In afwijking van artikel 2, 3°, en in afwachting van hun overdracht naar de Dienst, kunnen personeelsleden van FAMIFED zetelen in het Basisoverlegcomité van de Dienst.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het Openbaar Ambt, G. VANHENGEL .

^